LOGO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?NHỮNG TIÊU CHÍ CẦN CÓ CỦA LOGO

LOGO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

Logo nhận diện của một công ty hoặc 1 sản phẩm thường thông qua một số biểu tượng, chữ ký hoặc ký hiệu nào đó đặc biệt. Logo không trực tiếp bán hàng và cũng không thể mô tả hoàn toàn chính xác một doanh nghiệp. Logo để nhận diện thương hiệu chứ không phải […]